Logo Ntech it-konsulter

4 steg i Ntechs modell för användarcentrerad affärsutveckling

2014-05-21 08:29

Vi har tagit fram en modell med fyra steg när vi hjälper våra kunder att nå bättre resultat. Vi leder processen och är hela organisationens stöd under hela vägen. 

En användares upplevelse av era produkter och tjänster kan visas i en pyramid där man som produktutvecklare vill nå så högt upp som möjligt.

Upplevelsepyramiden har följande steg från toppen:

  1. Meningsfull
  2. Njutningsbar
  3. Bekväm
  4. Användbar
  5. Pålitlig
  6. Funktionell.

Kortfattat så kan alla skapa produkter och tjänster som når steg 6 och 5. 

För att nå steg 4 och 3 krävs det insikter i användbarhet, user experience, kravfångst m.m.

Men för att nå längst upp i pyramiden krävs det någonting helt annat; innovation och affärsutveckling.

För att utveckla en organisation till att nå toppen har vi tagit fram dessa steg som får alla med i utvecklingen.

Steg 1 - Stöd i utvecklingen

Vi hjälper er att ta fram ramverk, välja metoder och utveckla ett stöd för era medarbetare och konsulter. Innehållet varierar efter kund och situation men gemensamt för alla är att detta steget är till för att hjälpa pågående projekt att gå mot en gemensam utvecklingsplattform. Det är en mjukstart i förändringsarbetet.

Vid uppstart fångar vi in hur ni arbetar idag, samlar ihop vad som fungerar bra och tittar på vilka behov av ramverk som era interna användare har. Resultatet blir en struktur för ramverket och när ni har beslutat att gå vidare påbörjas produktionen av detta tillsammans med er. Vid förankringsarbetet jobbar vi med utbildningar, workshops och på andra sätt implementera ramverket. Vi har bra erfarenhet av att följa upp detta varannan vecka där vi förfinar innehållet tillsammans.

Steg 2 - Kunskap och inspiration

I det här steget förankrar vi ett UX-tänk hos alla medarbetarna. Stort fokus på användbarhet, användarcentrerad design och olika metoder för att kartlägga användarnas behov. Det här steget initieras med fördel med ledningen närvarande där vi tittar på inspirationsfall där användbarhet har skapat betydande positiv förändring. Presentation av metoder och modeller och en avslutning kring vilka möjligheter ett UX-fokus har för verksamheten.

Steg 3 - Innovationskraften

Vi jobbar i det här steget med företagskultur, arbetsmiljö och ledarskap för att frigöra kreativitet hos alla medarbetare. Företaget blir aldrig vad det har varit efter detta steget. Här använder vi kunskaperna och engagemanget som steg 1 och 2 har med sig.

Steg 4 - Affärsmodeller

Nu har organisationen helt nya möjligheter att förhålla sig till (tex nya produkter, nytt sätt att tänka) och vi simulerar förändringar i affärsplanen. Besluten är förstås upp till ledning och styrelse att fatta och beslutsunderlagen blir glasklara med våra metod.

Vi får ibland frågan om vi kan tänka oss att göra enbart steg 1 eller steg 2 och det brukar vi tacka nej till. Det är viktigt att detta projekt är väl förankrat hos ledningen och att det drivs hela vägen fram.

Resultat

  • Nya, bättre, produkter och tjänster ger ökad omsättning och ökad lojalitet.
  • Snabbare produktutveckling som är rätt från början ger lägre kostnader.
  • Minskad risk genom att personal är lättare att behålla/rekrytera, minskad konkurrens (konkurrenterna är kvar, ni har flyttat positionerna).